SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

w Warszawie

Gabinet medyczny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi w Szkole Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie sprawuje magister pielęgniarstwa, w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, znajdującym się na terenie szkoły.

Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

 • świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,

 • kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,

 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,

 • świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,

 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,

 • doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,

 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Podstawowe informacje dotyczące działania gabinetu medycznego:

 1. KARTA ZDROWIA UCZNIA

Każdy uczeń ma założoną Kartę Zdrowia Ucznia, w której znajdują się m.in.:

 • wypełniona przez rodzica karta o stanie zdrowia dziecka, zawierająca zgody na podawanie leków (wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej), realizację profilaktyki przeciwpróchniczej oraz okresowe przeprowadzanie kontroli czystości skóry głowy (w przypadku pojawienia się problemu wszawicy);

· w karcie zdrowia ucznia wpisywane są informacje na temat pomiaru wysokości i masy ciała ucznia, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, badania ostrości wzroku i słuchu oraz wykonywanych testów przesiewowych do wykrywania zeza i zaburzeń układu ruchu (skoliozy, kifozy piersiowej, koślawości kolan, stóp płasko-koślawych); w karcie zdrowia ucznia wpisywane są również informacje na temat przebytych chorób, problemów zdrowotnych, szkolnych, społecznych i kwalifikacji do wychowania fizycznego, a także obserwacje pielęgniarki i wywiady środowiskowe.

 

 1. FLUORYZACJA

Profilaktyka przeciwpróchnicza w szkole realizowana jest w formie nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym. Gabinet medyczny zapewnia dzieciom miękkie, jednorazowe szczoteczki do zębów.

WAŻNE! Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, spowodowaną pandemią COVID-19, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego nie rekomenduje stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych, w związku z powyższym fluoryzacja w szkole została zawieszona.

 1. BILANSE ORAZ BADANIA PRZESIEWOWE

Pielęgniarka szkolna m.in. wykonuje i interpretuje testy przesiewowe, które pozwalają w porę wykryć nieprawidłowości w zakresie:

 • rozwoju fizycznego (pomiary: wysokości i masy ciała) z określeniem współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);

 • układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;

 • zeza (Cover test, test Hirschberga);

 • ostrości wzroku;

 • widzenia barw;

 • słuchu (badanie orientacyjne szeptem);

 • ciśnienia tętniczego krwi.

Ponadto, wykonując testy przesiewowe, pielęgniarka szkolna ocenia ucznia w kierunku zaburzeń statyki ciała oraz wad wymowy.

Terminy wykonania badań bilansowych i testów przesiewowych w szkołach podstawowych:

 • roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

 • klasa III

 • klasa V

 • klasa VII

Szczegółowy opis badań bilansowych oraz testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych zawarty jest w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1248, z późn. zm.).

 1. BADANIA PRZESIEWOWE SŁUCHU U DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

Od kilkunastu lat, na zlecenie Prezydenta m. st. Warszawy, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu realizuje bezpłatne programy przesiewowych badań słuchu dla uczniów klas I i VIII szkół podstawowych.

W badaniu mogą wziąć udział  tylko dzieci, których rodzice/opiekunowie wypełnią formularz zgody na badanie. Badania te są bezpieczne, bezbolesne i nieinwazyjne.

Wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci umożliwia efektywne wdrożenie odpowiednich działań, w celu złagodzenia lub usunięcia rożnego rodzaju zaburzeń i dysfunkcji, a tym samym do stworzenia wszystkim dzieciom równych szans rozwoju.

 1. PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWY UCZEŃ”

Jest to program edukacyjny realizowany przez pielęgniarki szkolne, w zakresie zdrowego stylu życia adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno – wychowawczych i domów dziecka.

Zakres tematyczny programu opracowano w oparciu o Narodowy Program Zdrowia oraz wytyczne WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) i dotyczy:

 • higieny i jej wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne,

 • profilaktyki chorób zakaźnych,

 • racjonalnego i nieracjonalnego odżywiania,

 • profilaktyki uzależnień,

 • zapobiegania urazom,

 • wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

Program finansowany jest ze środków m.st. Warszawy.

 1. DZIECKO CHORE PRZEWLEKLE LUB NIEPEŁNOSPRAWNE W SZKOLE

Dziecko chorujące przewlekle lub niepełnosprawne - wymagające na co dzień określonych zabiegów wykonywanych w szkole - znajduje się również pod opieką pielęgniarki szkolnej. Na podstawie zlecenia lekarskiego i w kontakcie z lekarzem POZ ucznia, pielęgniarka szkolna, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, realizuje zabiegi i procedury medyczne konieczne do wykonania u ucznia podczas jego pobytu w szkole.

 1. POMOC W NAGŁYCH SYTUACJACH W SZKOLE

W sytuacjach nagłych, jeśli stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych.

 1. KONTAKT

Telefon kontaktowy do pielęgniarki szkolnej: 22 629 25 15 (wew. 115).