Legitymację szkolną wystawia się bezpłatnie, po dostarczeniu przez ucznia aktualnej fotografii.


W przypadku utraty: zniszczenia lub zgubienia legitymacji szkolnej, duplikat wydaje się na pisemny wniosek rodzica ucznia. Do wniosku dołącza się aktualną fotografię ucznia oraz potwierdzenie  dokonania wpłaty 9,00 zł.


W przypadku utraty oryginału świadectwa, duplikat wydaje się na pisemny wniosek rodzica ucznia. Do wniosku dołącza się potwierdzenie dokonania wpłaty 26, 00 zł.


Wpłaty dokonuje się na bieżący rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie w formie bezgotówkowej (przelew) na konto:


88 1030 1508 0000 0005 5092 8027
 

Zarządzenie w sprawie opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

REKRUTACJA