Gabinet medyczny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
KONTAKT:  22 629 25 15 (wew. 115).


Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi w Szkole Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie sprawuje magister pielęgniarstwa,
w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, znajdującym się na terenie szkoły.


Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:
•    świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
•    kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
•    czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi
i niepełnosprawnością,
•    świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
•    udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
•    doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
•    udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.


Podstawowe informacje dotyczące działania gabinetu medycznego:
1.    KARTA ZDROWIA UCZNIA
Każdy uczeń ma założoną Kartę Zdrowia Ucznia, w której znajdują się m.in.:
•    wypełniona przez rodzica karta o stanie zdrowia dziecka, zawierająca zgody na podawanie leków (wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej), realizację profilaktyki przeciwpróchniczej oraz okresowe przeprowadzanie kontroli czystości skóry głowy (w przypadku pojawienia się problemu wszawicy);
•    w karcie zdrowia ucznia wpisywane są informacje na temat pomiaru wysokości i masy ciała ucznia, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, badania ostrości wzroku i słuchu oraz wykonywanych testów przesiewowych do wykrywania zeza i zaburzeń układu ruchu (skoliozy, kifozy piersiowej, koślawości kolan, stóp płasko-koślawych); w karcie zdrowia ucznia wpisywane są również informacje na temat przebytych chorób, problemów zdrowotnych, szkolnych, społecznych i kwalifikacji do wychowania fizycznego, a także obserwacje pielęgniarki i wywiady środowiskowe.
2.    FLUORYZACJA
Profilaktyka przeciwpróchnicza w szkole realizowana jest w formie nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym. Gabinet medyczny zapewnia dzieciom miękkie, jednorazowe szczoteczki do zębów.
3.    BILANSE ORAZ BADANIA PRZESIEWOWE
Pielęgniarka szkolna m.in. wykonuje i interpretuje testy przesiewowe, które pozwalają w porę wykryć nieprawidłowości w zakresie: 
•    rozwoju fizycznego (pomiary: wysokości i masy ciała) z określeniem współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);
•    układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
•    zeza (Cover test, test Hirschberga);
•    ostrości wzroku;
•    widzenia barw;
•    słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
•    ciśnienia tętniczego krwi.
Ponadto, wykonując testy przesiewowe, pielęgniarka szkolna ocenia ucznia w kierunku zaburzeń statyki ciała oraz wad wymowy.
Terminy wykonania badań bilansowych i testów przesiewowych w szkołach podstawowych:
•    roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
•    klasa III 
•    klasa V 
•    klasa VII 
Szczegółowy opis badań bilansowych oraz testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych zawarty jest w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1248, z późn. zm.).
4.    BADANIA PRZESIEWOWE SŁUCHU U DZIECI W WIEKU SZKOLNYM
Od kilkunastu lat, na zlecenie Prezydenta m. st. Warszawy, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu realizuje bezpłatne programy przesiewowych badań słuchu dla uczniów klas I i VIII szkół podstawowych.
W badaniu mogą wziąć udział  tylko dzieci, których rodzice/opiekunowie wypełnią formularz zgody na badanie. Badania te są bezpieczne, bezbolesne i nieinwazyjne.
Wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci umożliwia efektywne wdrożenie odpowiednich działań, w celu złagodzenia lub usunięcia rożnego rodzaju zaburzeń i dysfunkcji, a tym samym do stworzenia wszystkim dzieciom równych szans rozwoju.
5.    PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWY UCZEŃ”
Jest to program edukacyjny realizowany przez pielęgniarki szkolne, w zakresie zdrowego stylu życia adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno – wychowawczych i domów dziecka.
Zakres tematyczny programu opracowano w oparciu o Narodowy Program Zdrowia oraz wytyczne WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) i dotyczy:
•    higieny i jej wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne,
•    profilaktyki chorób zakaźnych,
•    racjonalnego i nieracjonalnego odżywiania,
•    profilaktyki uzależnień,
•    zapobiegania urazom,
•    wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.
Program finansowany jest ze środków m.st. Warszawy.
6.    DZIECKO CHORE PRZEWLEKLE LUB NIEPEŁNOSPRAWNE W SZKOLE
Dziecko chorujące przewlekle lub niepełnosprawne - wymagające na co dzień określonych zabiegów wykonywanych w szkole - znajduje się również pod opieką pielęgniarki szkolnej. Na podstawie zlecenia lekarskiego i w kontakcie z lekarzem POZ ucznia, pielęgniarka szkolna, zgodnie
z posiadanymi kompetencjami, realizuje zabiegi i procedury medyczne konieczne do wykonania u ucznia podczas jego pobytu w szkole.
7.    POMOC W NAGŁYCH SYTUACJACH W SZKOLE
W sytuacjach nagłych, jeśli stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych. 
 

REKRUTACJA