REKRUTACJA

1. Kim jest Rzecznik Praw Ucznia?

Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel wybrany przez społeczność uczniowską w drodze głosowania.

Powołany jest do:

• przeciwdziałania łamaniu praw ucznia określonych w statucie szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka.

• informowania uczniów o przysługujących im prawach i trybie postępowania.

• reprezentowania interesów ucznia przed radą pedagogiczną oraz dyrekcją szkoły.

• podejmowania interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia oraz rozwiązywania spraw spornych.

• przedstawiania na posiedzeniu plenarnym rady pedagogicznej sprawozdania ze swojej działalności, w tym raportu dotyczącego przestrzegania praw ucznia w szkole, bez ujawniania personaliów ucznia.

 

2. Jak nawiązać kontakt z Rzecznikiem?
 

Najlepiej spotkać się z nim osobiście, bo w bezpośredniej rozmowie najłatwiej jest wszystko wyjaśnić. Można to zrobić nawet na przerwie i wtedy umówić się na spokojną rozmowę.
 

3. W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

 

Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych.

Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego ucznia, ale także zespołu, grupy lub całej klasy.

 

4. Jaki jest tryb postępowania w sytuacjach problemowych?

 

Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który, po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji.

Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie dyrektor szkoły.

 

5. Uprawnienia Rzecznika Praw Ucznia:
 

  • Rozmowy z uczniami i nauczycielami, których dotyczy zgłaszana sprawa,

  • Rozmowy i zasięganie rad od pedagoga i psychologa szkolnego,

  • Inicjowanie działań na rzecz upowszechnienia praw dziecka i ucznia.

6.  O czym uczeń powinien wiedzieć?
 

W roku szkolnym 2023/2024 funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia pełni pani Konstancja Czerwińska-Rosik.

Sprawy do rzecznika kierować można ustnie lub pisemnie codziennie w sali 76.

Wszystkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego są poufne i stanowią tajemnicę służbową.

 

7. Uczniu masz swoje prawa:

1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:

1) opieki podczas lekcji, przerw międzylekcyjnych, zajęć dodatkowych, wyjść i wycieczek

pozaszkolnych,

2) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej,

3) zapoznania z podstawą programową, programami nauczania i zakresem wymagań z poszczególnych przedmiotów i kryteriami ocen,

4) dostosowania form i metod pracy w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

5) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

6) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

7) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego innych ludzi oraz obowiązującego prawa,

8) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez dyrektora szkoły, w tym szatni szkolnej z zachowaniem zasady, że rzeczy ruchome pozostawione na przechowanie we wskazanej uczniowi szafce będą w stanie niepogorszonym, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przez ucznia (zamknięcie na kluczyk i pilnowanie klucza), z zakresu wyłączone są przedmioty opisane w §117 oraz nie

związane z prowadzonymi zajęciami edukacyjnymi,

9) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

10) bycia wybieranym i brania udziału w wyborach do samorządu z zachowaniem zapisów §55,

11) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły,

12) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; uczestniczenia w konkursach i zawodach wewnątrzszkolnych,

13) zwrócenia się o pomoc do nauczyciela, wychowawcy, rzecznika praw ucznia, pedagoga, dyrekcji,

14) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

15) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii,

16) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego,

17) trzech dni na uzupełnienie zaległości spowodowanych usprawiedliwioną nieobecnością, trwającą tydzień lub dłużej. Nauczyciel przedmiotu po uzgodnieniu z uczniem może wydłużyć

czas na uzupełnienie zaległości,

18) zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji danego przedmiotu dwa razy w ciągu jednego półrocza jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypadają minimum 2 godziny tygodniowo. Jeżeli przypada

jedna godzina tygodniowo, to uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania. Zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej, pisania kartkówki niezapowiedzianej,

konsekwencji nieodrobienia pracy domowej oraz braku niezbędnych materiałów i pomocy. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza przy sprawdzaniu obecności,

19) zdawania egzaminu poprawkowego, jeżeli w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

20) zdawania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców,

21) uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego,

22) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego;

2. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki

lub drugiego języka nowożytnego na podstawie odrębnych przepisów.

3. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka ma prawo do nieprzebywania na terenie szkoły w trakcie trwania tych zajęć po spełnieniu warunków:

1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka, z których uczeń ma być zwolniony, umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

4. Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione, uczeń ma obowiązek w trakcie trwania tych zajęć przebywać pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora.

5. Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi w przypadku naruszenia praw ucznia.

6. Skargę w formie pisemnej składa się do dyrektora szkoła w ciągu 14 dniu od wystąpienia naruszenia praw ucznia.

7. W przypadku, gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest dyrektor, skargę składa się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od

wystąpienia sytuacji naruszającej prawa ucznia

 

 

8. Uczniu pamiętaj, że masz też swoje obowiązki.

 

1. Każdy uczeń szkoły ma obowiązek:

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie,

2) znajomości i przestrzegania obowiązujących w szkole regulaminów,

3) godnego, kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią,

4) stosowania się do poleceń nauczyciela,

5) przestrzegania zasad netykiety,

6) regularnego uczęszczania do szkoły. Nieobecność na zajęciach powinna być zawsze usprawiedliwiona,

7) punktualnego przybywania na zajęcia,

8) przygotowywania się do lekcji: odrabiania pracy domowej, posiadania niezbędnych materiałów i pomocy,

9) uzupełniania braków wynikających z absencji,

10) rzetelnego pełnienia powierzonych i przyjętych funkcji i zadań,

11) posiadania ważnej legitymacji szkolnej,

12) dbania na terenie szkoły o ubiór, zgodny z „Zasadami ubioru uczniów w Szkole Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie”,

13) w szkole obowiązuje strój: codzienny, sportowy i galowy:

1. codzienny strój ucznia powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, z zastrzeżeniem, że niedozwolone jest noszenie stroju zawierającego elementy nawołujące do

nienawiści, przemocy, dyskryminujące lub sprzeczne z prawem bądź stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły.;

codzienny strój nie może eksponować odkrytych pleców, brzucha, głębokich dekoltów;

2. podczas lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych obowiązuje zmiana obuwia i stroju na strój sportowy; strój sportowy ucznia to: sportowa podkoszulka i spodenki sportowe

lub dres i obuwie sportowe;

3. podczas uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego oraz imprez okolicznościowych, ucznia obowiązuje strój galowy: granatowa lub czarna spódnica lub

spodnie, biała bluzka lub koszula;

14) noszenia na terenie szkoły zmienionego obuwia na białej, płaskiej podeszwie,

15) dbania o powierzone mienie szkoły,

16) rozliczenia się ze szkołą w ostatnim tygodniu nauki, jeśli kończy szkołę;

§116.

Uczniom nie wolno:

1) używać alkoholu, papierosów, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu – w szkole i poza szkołą,

2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu,

3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu,

4) zachowywać się agresywnie wobec innych uczniów i pracowników szkoły,

5) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć,

6) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych, bez zgody nauczyciela,

7) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych,

8) wyrażać w formie słownej lub graficznej treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nietolerancji, propagujących środki odurzające,

9) biegać, grać w piłkę na korytarzach i w pomieszczeniach szkoły nieprzeznaczonych do celów sportowych – z wyjątkiem lekcji wychowania fizycznego,

10) zapraszać obcych osób do szkoły;

11) posiadać ozdób, w tym długich paznokci oraz przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu.