Dzieciom przybywającym z zagranicy szkoła oferuje dodatkowe lekcje języka polskiego w wymiarze 2 godzin w tygodniowo.

Nasza placówka oferuje również możliwość uczestniczenia w różnego typu zajęciach wyrównawczych.

Wśród kadry pedagogicznej są nauczyciele posługujący się językiem ukraińskim, białoruskim i rosyjskim - w razie konieczności służą pomocą.

 

 

Pierwsze kroki w naszej szkole

 

     

 

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek

ustawa

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe

Rozdział 7

Kształcenie osób przybywających z zagranicy

Art. 165. 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, a także w niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty, i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, a podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkołach artystycznych oraz w publicznych placówkach, w tym placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących obywateli polskich.

  • Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę.

  • Osoby, o których mowa w ust. 7, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

  • Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje także osobom będącym obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

  • Osoby, o których mowa w ust. 7 i 9, mogą korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

Art. 166. 1. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, jeżeli przyjęcie osób, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9, podlegających obowiązkowi szkolnemu wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, w której obwodzie te osoby mieszkają, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego:

1)     inną publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez tę jednostkę samorządu terytorialnego;

2)     publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez inną jednostkę samorządu terytorialnego, po zawarciu porozumienia z tą jednostką samorządu terytorialnego.

  • W przypadku braku możliwości wskazania jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego szkół, o których mowa w ust. 1, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową, w której obwodzie mieszkają osoby, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9, kurator oświaty wskazuje szkołę podstawową, w której te osoby będą realizować obowiązek szkolny.

 

Zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców

 

Organizowane na terenie szkoły:

poniedziałek - 7.15 - 8.00 wtorek - 7.15 - 8.45 oraz 12.55 - 13.40 środa - 7.15 - 8.00 oraz 8.55 - 9.40 czwartek - 7.15 - 8.45

 

Organizowane przez Fundację "Świat na Tak"

- szczegółowe informacje pod nr telefonu 22 629 63 34 oraz na stronie www.swiatnatak.pl

 

Przydatne linki:

REKRUTACJA